นายฉลอง เตชะภัทรกุล

ประธานกรรมการ

นายวีระพล คงมั่น

รองประธานกรรมการ

นายจำรัส ศรีประสม

กรรมการ

นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์

กรรมการ

นายบุญเสริม ฤทธาภิรมย์

กรรมการ

นายสุทัศน์ เรืองศรี

กรรมการ

นายสมพร สิริโปราณานนท์

กรรมการ

นายประสงค์ บริรักษ์

กรรมการ

ร้อยเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวตรีเกรียงไกรยุทธ ปักษา

กรรมการ

นายนำชัย กฤษณาสกุล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพยอม นาจันทร์

กรรมการ

ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง

กรรมการ

นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ

กรรมการ

นางมัรริกา เจริญพาณิช

กรรมการและเหรัญญิก

ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์

กรรมการและเลขานุการ

นายสืบพงษ์ แสงวัณณ์

ผู้ช่วยเลขานุการ