สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้มีมติให้จัดตั้งมูลนิธิ 95 ปี ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 17/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก่อตั้งมูลนิธิ 95 ปี ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการก่อตั้งมูลนิธิ 95 ปี ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย นายจำรัส ศรีประสม ประธานกรรมการ ได้พิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีประวัติความเป็นมาอย่างต่อเนื่องนับจากปีพุทธศักราช 2462 กล่าวคือ เมื่อธรรมการมณฑลนครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่ ณ จังหวัดสงขลา และธรรมการจังหวัดสงขลา ได้มีดำริที่จะผลิตครูมณฑลนครศรีธรรมราชเพื่อให้ไปทำหน้าที่สอนในระดับประถมศึกษาจึงได้จัดตั้งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวฝึกหัดครูมณฑลเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว โดยในครั้งแรกให้เรียนร่วมกับเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวประจำมณฑลนครศรีธรรมราช (คือเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนั้นมีสาถนที่อยู่ที่บริเวณเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไววิเชียรชมในปัจจุบัน)

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2464 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาะรรมการมณฑลจึงได้จัดตั้งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวฝึกหัดครูประจำมณฑลเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวโดยเฉพาะ และในปีพุทธศักราช 2468 ได้ย้ายไปตั้งอยู่ ณ ตำบลชะมวง ดำเภอกำแพงเพชร (ปัจจุบันคืออำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา) เรียกว่าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวฝึกหัดครูมูล (ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสงขลา) การจัดการเรียนการสอนได้มีการเปิดเผยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ บริเวณเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน และได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 โดยได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีเดียวกันนั้นเอง เมื่อถึงปีพุทธศักราช 2518 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทำให้วิทยาลัยครูสงขลาเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีในสาขาครุศาสตร์

ประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้เกิดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชนาม “ราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ทำให้วิทยาลัยครูสงขลาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏสงขลา” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ จนสามารถเปิดถึงระดับบัณฑิตศึกษาได้ในปีพุทธศักราช 2544 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พศ.ศ 2547 ก็ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2547 โดยปัจจุบันมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

คณะกรรรมการก่อตั้งมูลนิธิ 95 ปี ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็น “มูลนิธิ 95 ปี ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”จากนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสงขลา ทะเบียนเลขที่ สข 27/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ซึ่งนับจากที่จัดตั้งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวฝึกหัดครูเมื่อปีพุทธศักราช 2462 จนถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช 2557 นับได้ 95 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง มูลนิธิ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษา การวิจัย ส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น การบริการสังคม และการผลิตและพัฒนาครู และโครงการตามแนวพระราชดำริ

2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภายในอกในการหนุนเสริมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

3. แสวงหาแนวทางในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาา

4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ทั้งนี้ไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

>> เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเอกสารประวัติการก่อตั้งมูลนิธิ 95 ปี เพิ่มเติม <<